16.03.2005

AldisUdris

Tādēļ, ka Jēzus atnāca uz zemi tērpts pazemībā, Viņš vienmēr būs atrodams starp tiem, kuri ir tērpti pazemībā. Viņš būs atrodams starp pazemīgajiem.

15.11.2004

AldisUdris

Cilvēces skats uz pasauli izmainītos, ja mēs visi spētu noticēt, ka dzīvojam zem draudzīgām debesīm un ka Debesu Tēvs, lai arī augsts spēkā un godībā, vēlas būt mūsu draugs. Grēks mūs ir padarījis biklus un nepārliecinātus sevī, citādi jau nevar būt. Gadiem ilga sacelšanās pret Dievu ir mūsos izaudzinājusi bailes, ko nevar pārvarēt vienā dienā. Notverts dumpinieks nelabprāt nāk tā … Read More

22.09.2004

AldisUdris

Lai mūsu lūgšanas būtu efektīvas, mums jāvēlas to pašu, ko vēlas Dievs.

2.09.2004

AldisUdris

Kādu mieru kristieša sirdij dod apziņa, ka mūsu Debesu Tēvs nekad neatšķiras no Sevis! Nākot pie Viņa, mums nav jābaidās, vai sastapsim Viņu labā garastāvoklī. Viņš vienmēr pieņem mūsu bēdas un vajadzības, mūsu mīlestību un ticību. Dievam nav noteiktas pieņemšanas stundas un tāpat Dievam nav laiks, kad Viņš nevienu negrib redzēt. Tāpat Viņš nemaina Savas domas par lietām un cilvēkiem. … Read More

6.08.2004

AldisUdris

Iepriecinoši uzzināt, cik daudzi no Dieva varenajiem darbiem ir paveikti slepenībā, prom no cilvēku un eņģeļu ziņkārīgajām acīm. Kad Dievs radīja debesis un zemi, tumsa bija pār dziļumiem. Kad Dēls tapa miesa, Viņš kādu laiku tika nēsāts zem Svētās Jaunavas sirds. Kad Viņš nomira, lai pasaule iemantotu dzīvību, iestājās tumsa un Viņu neviens neredzēja. Kad Viņš augšāmcēlās, bija ļoti agrs … Read More

12.07.2004

AldisUdris

Žēlastība ir Dieva labā griba, kas liek Viņam piešķirt nopelnus tiem, kas tos nav pelnījuši. Tas ir princips, kas piemīt Dieva raksturam un mūsu acīm parādās kā Viņa tieksme žēlot nožēlojamos, apžēlot vainīgos, pieņemt atstumtos un atzīt tos, kas pirms tam nebija atzīti. Žēlastība pret mums, grēciniekiem, izpaužas tā, ka tā steidzas mūs glābt un paaugstināt mūs kopā ar Kristu … Read More

10.05.2004

AldisUdris

Dievs nemeklē kompromisus un Viņu nevajag pierunāt. Dievu nevar pārliecināt izmainīt Savu vārdu vai atbildēt uz savtīgu lūgšanu. Mūsu centienos atrast Dievu, patikt Viņam, veidot attiecības ar Viņu mums jāatceras, ka visām izmaiņām jānotiek mūsos. “Jo es esmu Tas Kungs un Es nepārveidojos.” (Maleahija 3:6) Mums ir jāmainās atbilstoši Dieva skaidri izteiktajiem principiem; mums jādzīvo saskaņā ar Viņa atklāto gribu, … Read More

16.04.2004

AldisUdris

Jautājums par to, kādēļ Dievs radīja visumu, aizvien vēl nodarbina mūsu prātus, taču, lai arī nevaram to uzzināt, mēs vismaz zinām, ka Dievs to neradīja tālab, lai apmierinātu kādu Savu vajadzību, kā, piemēram, cilvēks uzceļ māju, lai patvertos ziemas aukstumā un iesēj labību, lai nodrošinātu sev iztiku. Dievam vārds “nepieciešams” ir pilnīgi svešs. Tā kā Viņš ir visaugstākā Būtne, iznāk, … Read More

22.03.2004

AldisUdris

Cilvēks, kas ieguvis pareizu atziņu par Dievu, atbrīvojas no desmit tūkstošiem laicīgu raižu, jo viņš uzreiz saprot, ka tās uz viņu neattieksies mūžīgi. Tomēr, lai arī neskaitāmas laicīgās nastas var tikt noņemtas no cilvēka pleciem, viena lielā mūžības nasta sāk nomākt viņu ar daudz lielāku smagumu, nekā visas šīs pasaules bēdas kopā. Šī milzu nasta ir cilvēka pienākums Dieva priekšā. … Read More

19.02.2004

AldisUdris

Bez šaubām, lielākā doma, ko prāts var nest, ir doma par Dievu. Jebkurā valodā vissvarīgākais vārds ir tas, kādā tā dēvē Dievu. Domāšana un valoda ir Dieva dāvanas būtnēm, kas radītas Viņa līdzībā un ir cieši un nesaraujami saistītas ar Viņu. Tam, ka pirmais bija Vārds, ir liela nozīme. “Un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs.” (Jāņa ev. … Read More