Bez ticības nekas nav iespējams.
Ar ticību nekas nav neiespējams.


Pārstāj lūgt par lietām un sāc lūgt par cilvēkiem!


Vairums kristiešu nedzird Dieva balsi tādēļ, ka ir jau iepriekš izlēmuši
nedarīt to, ko Viņš saka.


Vien tas, kurš ir zaudējis cerības uz sevi, spēj pa īstam uzticēties Dievam.


Nebīsties! Viņš nenāk tā, kā nāca pie Ādama, Kaina, babiloniešiem, Sodomas un Gomoras iedzīvotājiem, nedz arī tā, kā nāca pie Israēla tautas Sinaja kalnā. Viņš nenāk savā bardzībā, negrib tevi tiesāt, nedz atprasīt parādu. Visas dusmas ir rimušas, palikusi vienīgi laipnība un lēnprātība. Šoreiz Viņš izturas pret tevi tā, lai tava sirds sajustu prieku, mīlestību un pilnīgu paļāvību – lai turpmāk vari turēties pie sava Dieva un meklēt Viņa patvērumu daudz vairāk, nekā agrāk esi no Viņa baidījies un bēdzis. Kristus ir ne vien atpestījis mūs no grēka, nāves un elles varas, kļūdams par mūsu ķēniņu, bet Viņš ir arī darījis pats Sevi par mūsu īpašumu, lai viss, kas Viņam pieder, piederētu arī mums.


Atmaksā sliktiem cilvēkiem ar labu; cīnies pret viņu naidu ar laipnību. Pat ja tu nesasniegsi uzvaru pār citiem cilvēkiem, tu būsi uzveicis pats sevi.


Tu mīli grēcinieku, bet ienīsti viņa grēku? Kā būtu, ja tu mīlētu grēcinieku, bet ienīstu pats savu grēku! Tev nav laika ienīst cita grēkus. Ir pārāk daudz grēcinieku! Ienīst savu grēku – tas ir pilna laika darbs. Labāk ienīdīsim katrs savu grēku un vienkārši mīlēsim viens otru!


Dievu nav iespējams pierādīt, Viņu var tikai atrast.


Tu neesi pietiekami kvalificēts, lai darītu Dieva darbu.


Spilgtākais netaisnīguma piemērs Vecajā Derībā ir Ījabs: labs cilvēks, kurš daudz cieta. Jaunās Derības netaisnīguma piemērs ir Jēzus: perfekts cilvēks, kurš cieta vēl vairāk. Taču viņi abi norāda uz laimīgām beigām.