17.07.2019.

Ieva

Kas savam tuvākajam paiet garām, tas paiet garām arī Dievam.