VĒLIES KRISTĪTIES VAI PIEVIENOTIES DRAUDZEI?

Jēzus teica: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva un Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.”

(Mat ev. 28:18–20)

Kristības simbolizē nomiršanu vecajai dzīvei, lai atdzimtu jaunai – kopā ar Kristu, Kristus draudzē. Tā ir simboliska savienošanās ar Kristus nāvi un augšāmcelšanos, lai dzīvotu atjaunotu dzīvi Svētā Gara spēkā un Kristus vadībā.

Ja esi atgriezies no grēkiem un esi gatavs pieņemt Kristu par savas dzīves Kungu, tad piesakies kristībām, rakstot uz matejs@matejs.lv vai aizpildot anketu vietnē https://ej.uz/MatejaKristibas

Pirms kristībām tiksi aicināts uz sagatavošanās nodarbībām, kur varēsi tuvāk izprast kristību nozīmi kristieša dzīvē un to norisi baptistu baznīcā. 5 nodarbību kursu vada Mateja baptistu baznīcas garīdznieki.