Mateja draudze pastāv, lai atzītu un godinātu Dievu un to, ko Viņš ir darījis.

Pielūgsmes mērķis ir ievest cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Pielūgsme ir:

 • Visas savas būtības pakļaušana Dievam
 • Apziņas apskaidrošana pēc Svētā Gara pieskāriena
 • Prāta piepildīšana ar Bībeles patiesībām
 • Iztēles šķīstīšana ar Dieva skaistumu
 • Sirds atvēršana Dieva mīlestībai
 • Gribas pakļaušana Dieva mērķim

Pielūgsme ir visu šo lietu apvienošana pielūdzošā apbrīnā — pašā nesavtīgākajā emocijā un izpausmē, uz ko cilvēka daba ir spējīga. Tāpēc Dieva pielūgsme ir galvenā ienaidniece egoismam un pašcentrētībai, kas ir visu grēku iesākumā.

Dažādas pielūgsmes izpausmes:

 • Dziedāšana / Muzicēšana / Apliecināšana (Efeziešiem 5:19)
 • Slavēšana / Pateikšanās (Ebrejiem 13:15)
 • Personīga nodošanās un svētdzīve (Romiešiem 12:1-2)
 • Upurēšana / Ziedošana (Filipiešiem 4:15-18)
 • Labi darbi (Ebrejiem 13:16)
Mateja draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū.

2.Korintiešiem 5:18 – “Bet tas viss nāk no Dieva, kas mūs ir salīdzinājis ar Sevi caur Kristu un mums devis
salīdzināšanas amatu.”

Efeziešiem 3:10 – “Lai tagad ar draudzes starpniecību visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgā
gudrība kļūtu zināma.”

Evaņģelizācijas definīcija – Labās Vēsts līdzdalīšana.

Kāpēc Mateja draudzei ir jāturpina augt?

 1. Jo Dievs visus cilvēkus mīl un grib izglābt (2.Pētera 3:9; Lūkas ev. 15. nod)
 2. Jo Dievs mūs ir aicinājis liecināt (Romiešiem 10:13-14; Apustuļu darbi 1:8)
 3. Jo augšana ir Dieva pavēle (Mateja ev. 16:18; Kolosiešiem 2:19)

Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu.
Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: “LAI pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis”

Mateja draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos.

2.Pētera 3:18 – “Bet audziet mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus žēlastībā un atziņā.”

Ebrejiem 6:1 – “Tāpēc, atstājuši Kristus mācības sākumu, dosimies pretī pilnībai, nelikdami atkal pamatu ar
atgriešanos no nedzīviem darbiem un ticību Dievam.”

Efeziešiem 4:15; Ebrejiem 5:14

Pieaugšanas definīcija – augšana Kristus līdzībā.

Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

2.Timotejam 3:16-17 – “Ikkatrs Dieva iedvesmots raksts ir arī noderīgs mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam.”

Mateja draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās.

Ebrejiem 13:16 – “Neaizmirstiet labu darīt un dāvanas dot, jo tādi upuri Dievam labi patīk.”

1.Pētera 4:10-12 – “Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam, kā labi dažāda veida Dieva žēlastības namturi.”

Galatiešiem 5:13; 1.Korintiešiem 12:4-5,7

Kalpošanas definīcija – rūpēšanās par līdzcilvēku vajadzībām.

Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS
Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS
Katra uzdevums ir SVARĪGS

Mateja draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene.

Ebrejiem 10:24-25 – “Vērosim cits citu, lai iedrošinātu uz mīlestību un labiem darbiem, neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu iedrošinādami.”

Salamans Mācītājs 4:9-10,12 – “Diviem ir labāk nekā vienam būt… Ja viņi krīt, tad viens palīdz otram atkal tikt
uz kājām. Bet nelaime tam, kas ir viens, kad tas krīt, tad otra nav, kas viņu pieceļ!”

1.Timotejam 5:1-2

Sadraudzības definīcija – savstarpēja nodošanās.

Kāpēc sadraudzība ir nepieciešama?

Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.